ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 11 15 14 49 63 23 82 105 12 87 99 1 32 33 54 261 315
บริหารธุรกิจ 4 9 13 14 42 56 23 74 97 12 76 88 1 25 26 54 226 280
ปวส.การจัดการ 1 1 9 9 18 18 7 7 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 5 5 5 5 5 5 1 1 19 19
บธ.บ.การจัดการ 2 2 26 26 35 35 24 24 5 5 92 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 7 7 24 24 40 40 18 18 90 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 6 6 9 9 15 15 12 12 2 2 44 44
ศิลปศาสตร์ 2 2 7 7 8 8 11 11 7 7 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 7 7 8 8 11 11 7 7 35 35
รวมทั้งหมด 4 11 15 14 49 63 23 82 105 12 87 99 1 32 33 54 261 315