ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 25 50 38 154 192 33 167 200 25 117 1 143 8 38 46 129 501 1 631
พืชศาสตร์ 3 2 5 10 37 47 6 29 35 6 24 30 4 5 9 29 97 126
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 10 10 6 6 6 6 4 4 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 37 37 29 29 24 24 5 5 97 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 20 20 19 19 20 20 10 10 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 20 20 19 19 20 20 10 10 73 73
วิทยาศาสตร์ 4 4 11 11 13 13 12 12 5 5 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 11 11 13 13 12 12 5 5 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 19 5 24 17 49 66 10 58 68 12 36 48 4 11 15 62 159 221
ปวส.ประมง 4 4 9 9 4 4 3 3 3 3 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 8 8 6 6 9 9 1 1 39 39
วท.บ.ประมง 1 1 14 14 16 16 5 5 1 1 37 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 4 35 35 42 42 31 31 10 10 122 122
อุตสาหกรรมเกษตร 3 10 13 11 37 48 17 48 65 7 25 1 33 7 7 38 127 1 166
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 3 9 9 15 15 7 7 34 34
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 1 21 21 33 33 19 19 2 2 76 76
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 16 16 15 15 6 6 5 5 51 51
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 25 25 50 38 154 192 33 167 200 25 117 1 143 8 38 46 129 501 1 631