ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 329 329 1,222 1,222 1,317 1,317 1 993 9 1,003 306 19 325 20 20 1 4,187 28 4,216
บริหารธุรกิจ 248 248 817 817 860 860 1 626 9 636 194 19 213 20 20 1 2,765 28 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 40 40 73 73 63 63 39 39 20 20 10 10 245 245
บธ.บ.การจัดการ 43 43 170 170 168 168 116 116 20 20 10 10 527 527
บธ.บ.การตลาด 25 25 162 162 217 217 162 162 48 48 614 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 7 94 94 104 104 78 78 18 18 301 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 92 92 250 250 155 155 47 47 14 14 558 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 41 41 68 68 153 153 184 184 74 74 520 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 28 28
บัญชี 63 63 286 286 276 276 173 173 50 50 848 848
บช.บ.การบัญชี 63 63 286 286 276 276 173 173 50 50 848 848
ศิลปศาสตร์ 18 18 119 119 181 181 194 194 62 62 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 68 68 96 96 85 85 38 38 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 14 42 42 65 65 76 76 19 19 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 1 9 9 20 20 33 33 5 5 68 68
รวมทั้งหมด 329 329 1,222 1,222 1,317 1,317 1 993 9 1,003 306 19 325 20 20 1 4,187 28 4,216