ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 34 13 47 42 124 166 47 368 415 27 407 434 10 169 179 1 1 160 1,082 1,242
บริหารธุรกิจ 34 9 43 41 78 119 38 221 259 21 227 248 7 94 101 1 1 141 630 771
ปวส.การจัดการ 13 13 18 18 21 21 8 8 3 3 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 13 13 8 8 7 7 3 3 35 35
ปวส.การตลาด 17 17 10 10 9 9 6 6 1 1 43 43
บธ.บ.การจัดการ 2 2 34 34 98 98 81 81 24 24 239 239
บธ.บ.การตลาด 2 2 14 14 38 38 26 26 22 22 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 27 27 51 51 45 45 23 23 147 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 4 4 3 3 34 34 75 75 25 25 1 1 142 142
บัญชี 3 3 1 31 32 9 112 121 6 130 136 3 52 55 19 328 347
ปวส.การบัญชี 1 1 9 9 6 6 3 3 19 19
บช.บ.การบัญชี 3 3 31 31 112 112 130 130 52 52 328 328
ศิลปศาสตร์ 1 1 15 15 35 35 50 50 23 23 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 7 22 22 39 39 9 9 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 13 13 11 11 14 14 47 47
รวมทั้งหมด 34 13 47 42 124 166 47 368 415 27 407 434 10 169 179 1 1 160 1,082 1,242