ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 8 19 44 37 81 18 34 52 11 16 27 2 13 15 86 108 194
วิศวกรรมเครื่องกล 2 3 5 17 14 31 7 13 20 2 2 4 2 6 8 30 38 68
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 14 14 5 5 2 2 2 2 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 3 3 2 2 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 14 14 10 10 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 3 3 2 2 6 6 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 4 7 15 13 28 6 17 23 6 12 18 5 5 30 51 81
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 15 15 6 6 6 6 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 17 17 12 12 5 5 51 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 6 1 7 12 10 22 5 4 9 3 2 5 2 2 26 19 45
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 12 12 5 5 3 3 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 4 4 2 2 2 2 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 5 5 6 6
รวมทั้งหมด 11 8 19 44 37 81 18 34 52 11 16 27 2 13 15 86 108 194