ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 129 129 475 475 333 333 133 133 16 16 1 1 1,087 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 16 16 40 40 23 23 1 1 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 7 7 27 27 17 17 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 9 9 13 13 6 6 1 1 30 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 54 54 172 172 163 163 70 70 11 11 1 1 471 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 34 34 125 125 119 119 44 44 5 5 327 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13 13 28 28 24 24 7 7 2 2 74 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7 7 19 19 20 20 19 19 4 4 1 1 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 47 177 177 71 71 13 13 2 2 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 47 177 177 71 71 13 13 2 2 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 27 110 110 59 59 27 27 2 2 225 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 5 12 12 22 22 17 17 2 2 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 22 22 98 98 37 37 10 10 167 167
รวมทั้งหมด 129 129 475 475 333 333 133 133 16 16 1 1 1,087 1,087