ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 102 102 302 302 1 311 312 272 272 143 143 1 1,130 1,131
บริหารธุรกิจ 51 51 167 167 1 160 161 116 116 52 52 1 546 547
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 14 14 39 39 42 42 18 18 15 15 128 128
บธ.บ.การตลาด 7 7 39 39 30 30 14 14 4 4 94 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 44 44 49 49 61 61 30 30 200 200
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 14 45 45 39 39 23 23 3 3 124 124
บัญชี 22 22 85 85 101 101 97 97 65 65 370 370
บช.บ.การบัญชี 22 22 85 85 101 101 97 97 65 65 370 370
ศิลปศาสตร์ 29 29 50 50 50 50 59 59 26 26 214 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 18 18 25 25 27 27 7 7 85 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 21 21 32 32 25 25 32 32 19 19 129 129
รวมทั้งหมด 102 102 302 302 1 311 312 272 272 143 143 1 1,130 1,131