ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 25 50 38 163 201 33 174 207 25 120 1 146 8 38 46 129 520 1 650
พืชศาสตร์ 3 2 5 10 42 52 6 33 39 6 24 30 4 5 9 29 106 135
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 10 10 6 6 6 6 4 4 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 42 42 33 33 24 24 5 5 106 106
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 20 20 19 19 20 20 10 10 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 20 20 19 19 20 20 10 10 73 73
วิทยาศาสตร์ 4 4 11 11 13 13 12 12 5 5 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 11 11 13 13 12 12 5 5 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 19 5 24 17 50 67 10 59 69 12 36 48 4 11 15 62 161 223
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 8 8 6 6 9 9 1 1 39 39
ปวส.ประมง 4 4 9 9 4 4 3 3 3 3 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 4 36 36 43 43 31 31 10 10 124 124
วท.บ.ประมง 1 1 14 14 16 16 5 5 1 1 37 37
อุตสาหกรรมเกษตร 3 10 13 11 40 51 17 50 67 7 28 1 36 7 7 38 135 1 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 3 9 9 15 15 7 7 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 16 16 17 17 9 9 5 5 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 1 24 24 33 33 19 19 2 2 79 79
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 25 25 50 38 163 201 33 174 207 25 120 1 146 8 38 46 129 520 1 650