ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 1 17 18 15 33 19 71 90 7 91 98 2 18 20 62 196 258
วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 18 5 23 19 29 48 7 30 37 2 4 6 62 68 130
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 18 18 19 19 7 7 2 2 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 29 29 30 30 4 4 68 68
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 8 8 21 21 34 34 8 8 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 8 8 21 21 34 34 8 8 72 72
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 21 21 27 27 6 6 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 21 21 27 27 6 6 56 56
รวมทั้งหมด 16 1 17 18 15 33 19 71 90 7 91 98 2 18 20 62 196 258