ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 344 344 1,250 1,250 1,393 1,393 1 1,031 9 1,041 315 19 334 20 20 1 4,353 28 4,382
บริหารธุรกิจ 262 262 838 838 900 900 1 645 9 655 198 19 217 20 20 1 2,863 28 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 54 54 68 68 149 149 180 180 72 72 523 523
บธ.บ.การจัดการ 43 43 179 179 177 177 119 119 21 21 10 10 549 549
บธ.บ.การตลาด 25 25 162 162 219 219 164 164 49 49 619 619
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 93 93 255 255 164 164 58 58 14 14 584 584
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 40 40 75 75 64 64 39 39 20 20 10 10 248 248
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 7 99 99 127 127 85 85 22 22 340 340
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 28 28
บัญชี 64 64 293 293 312 312 192 192 55 55 916 916
บช.บ.การบัญชี 64 64 293 293 312 312 192 192 55 55 916 916
ศิลปศาสตร์ 18 18 119 119 181 181 194 194 62 62 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 68 68 96 96 85 85 38 38 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 14 42 42 65 65 76 76 19 19 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 1 9 9 20 20 33 33 5 5 68 68
รวมทั้งหมด 344 344 1,250 1,250 1,393 1,393 1 1,031 9 1,041 315 19 334 20 20 1 4,353 28 4,382