ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 34 13 47 42 129 171 47 388 435 27 436 463 10 177 187 1 1 160 1,144 1,304
บริหารธุรกิจ 34 9 43 41 82 123 38 224 262 21 233 254 7 94 101 1 1 141 643 784
ปวส.การจัดการ 13 13 18 18 21 21 8 8 3 3 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 13 13 8 8 7 7 3 3 35 35
ปวส.การตลาด 17 17 10 10 9 9 6 6 1 1 43 43
บธ.บ.การจัดการ 2 2 35 35 101 101 87 87 24 24 249 249
บธ.บ.การตลาด 2 2 14 14 38 38 26 26 22 22 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 30 30 51 51 45 45 23 23 150 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 4 4 3 3 34 34 75 75 25 25 1 1 142 142
บัญชี 3 3 1 31 32 9 129 138 6 153 159 3 60 63 19 376 395
ปวส.การบัญชี 1 1 9 9 6 6 3 3 19 19
บช.บ.การบัญชี 3 3 31 31 129 129 153 153 60 60 376 376
ศิลปศาสตร์ 1 1 16 16 35 35 50 50 23 23 125 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 22 22 39 39 9 9 78 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 13 13 11 11 14 14 47 47
รวมทั้งหมด 34 13 47 42 129 171 47 388 435 27 436 463 10 177 187 1 1 160 1,144 1,304