ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 8 19 44 77 121 18 74 92 11 32 43 2 13 15 86 204 290
วิศวกรรมเครื่องกล 2 3 5 17 21 38 7 22 29 2 6 8 2 6 8 30 58 88
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 14 14 5 5 2 2 2 2 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 3 3 2 2 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 21 21 19 19 4 4 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 3 3 2 2 6 6 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 4 7 15 33 48 6 35 41 6 19 25 5 5 30 96 126
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 15 15 6 6 6 6 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 17 17 12 12 5 5 51 51
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 20 20 18 18 7 7 45 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 6 1 7 12 23 35 5 17 22 3 7 10 2 2 26 50 76
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 12 12 5 5 3 3 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 4 4 2 2 2 2 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 18 18 13 13 5 5 37 37
รวมทั้งหมด 11 8 19 44 77 121 18 74 92 11 32 43 2 13 15 86 204 290