ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 90 90 274 274 1 280 281 236 236 129 129 1 1,009 1,010
บริหารธุรกิจ 43 43 152 152 1 140 141 100 100 44 44 1 479 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 11 11 27 27 24 24 4 4 7 7 73 73
บธ.บ.การตลาด 7 7 38 38 30 30 14 14 4 4 93 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 12 43 43 49 49 59 59 30 30 193 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 13 44 44 37 37 23 23 3 3 120 120
บัญชี 19 19 77 77 101 101 97 97 65 65 359 359
บช.บ.การบัญชี 19 19 77 77 101 101 97 97 65 65 359 359
ศิลปศาสตร์ 28 28 45 45 39 39 39 39 20 20 171 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 7 18 18 21 21 22 22 4 4 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 21 21 27 27 18 18 17 17 16 16 99 99
รวมทั้งหมด 90 90 274 274 1 280 281 236 236 129 129 1 1,009 1,010