ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 143 218 361 190 602 792 90 445 535 65 198 263 16 59 75 1 4 5 505 1,526 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 8 49 49 103 103 103 103 28 28 2 2 293 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 29 29 49 49 33 33 8 8 124 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 12 12 20 20 18 18 12 12 1 1 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 8 8 34 34 52 52 8 8 1 1 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 33 32 65 64 125 189 22 45 67 8 8 16 1 6 7 1 1 129 216 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 19 19 30 30 11 11 6 6 1 1 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 34 34 11 11 2 2 1 1 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 125 125 45 45 8 8 6 6 216 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 38 88 126 50 178 228 32 167 199 45 50 95 9 19 28 1 1 174 503 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 15 15 1 1 1 1 31 31
ปวส.ไฟฟ้า 9 9 17 17 22 22 39 39 6 6 93 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 15 15 18 18 9 9 5 5 3 3 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 82 82 112 112 41 41 16 16 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 49 49 63 63 29 29 7 7 1 1 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 26 26 33 33 26 26 2 2 2 2 1 1 90 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 44 50 94 29 154 183 14 64 78 8 20 28 4 1 5 99 289 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 44 44 29 29 14 14 8 8 4 4 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 50 50 154 154 64 64 20 20 1 1 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 28 40 68 47 96 143 22 66 88 4 17 21 2 5 7 1 1 103 225 328
ปวส.ช่างโลหะ 8 8 24 24 10 10 2 2 1 1 45 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 20 20 23 23 12 12 2 2 1 1 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 40 96 96 66 66 17 17 5 5 1 1 225 225
รวมทั้งหมด 143 218 361 190 602 792 90 445 535 65 198 263 16 59 75 1 4 5 505 1,526 2,031