ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 12 12 12 30 30 16 16 5 5 75 75
การออกแบบ 12 12 12 12 30 30 16 16 5 5 75 75
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 12 12 12 12 30 30 16 16 5 5 75 75
รวมทั้งหมด 12 12 12 12 30 30 16 16 5 5 75 75