ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19 19 38 36 153 189 25 165 190 17 117 1 135 5 38 43 102 492 1 595
พืชศาสตร์ 3 2 5 10 37 47 6 29 35 6 24 30 4 5 9 29 97 126
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 10 10 6 6 6 6 4 4 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 37 37 29 29 24 24 5 5 97 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 19 19 18 18 20 20 10 10 70 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 19 19 18 18 20 20 10 10 70 70
วิทยาศาสตร์ 3 3 11 11 13 13 12 12 5 5 44 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 11 11 13 13 12 12 5 5 44 44
สัตวศาสตร์และประมง 13 2 15 15 49 64 2 58 60 4 36 40 1 11 12 35 156 191
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 8 8 2 2 4 4 24 24
ปวส.ประมง 3 3 7 7 1 1 11 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 35 35 42 42 31 31 10 10 119 119
วท.บ.ประมง 1 1 14 14 16 16 5 5 1 1 37 37
อุตสาหกรรมเกษตร 3 9 12 11 37 48 17 47 64 7 25 1 33 7 7 38 125 1 164
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 3 9 9 15 15 7 7 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 8 16 16 15 15 6 6 5 5 50 50
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 1 21 21 32 32 19 19 2 2 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 19 19 38 36 153 189 25 165 190 17 117 1 135 5 38 43 102 492 1 595