ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 242 242 1,192 1,192 1,310 1,310 1 988 9 998 305 19 324 10 10 1 4,047 28 4,076
บริหารธุรกิจ 176 176 793 793 854 854 1 622 9 632 193 19 212 10 10 1 2,648 28 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 24 24 63 63 150 150 181 181 73 73 491 491
บธ.บ.การจัดการ 36 36 167 167 168 168 116 116 20 20 10 10 517 517
บธ.บ.การตลาด 20 20 161 161 216 216 161 161 48 48 606 606
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 61 61 241 241 155 155 47 47 14 14 518 518
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 28 70 70 62 62 39 39 20 20 219 219
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 7 91 91 103 103 78 78 18 18 297 297
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 28 28
บัญชี 54 54 282 282 275 275 173 173 50 50 834 834
บช.บ.การบัญชี 54 54 282 282 275 275 173 173 50 50 834 834
ศิลปศาสตร์ 12 12 117 117 181 181 193 193 62 62 565 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 67 67 96 96 85 85 38 38 288 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 41 41 65 65 76 76 19 19 211 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 9 20 20 32 32 5 5 66 66
รวมทั้งหมด 242 242 1,192 1,192 1,310 1,310 1 988 9 998 305 19 324 10 10 1 4,047 28 4,076