ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 71 71 358 358 541 541 486 1 487 131 7 138 1 1 1,588 8 1,596
การออกแบบ 24 24 113 113 155 155 158 1 159 62 7 69 512 8 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 11 11 61 61 54 54 57 57 18 18 201 201
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 2 2 7 7 39 39 65 65 29 29 142 142
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 11 11 45 45 62 62 36 36 15 15 169 169
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 7 7 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 13 13 86 86 76 76 60 60 18 18 1 1 254 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 10 10 63 63 50 50 40 40 14 14 1 1 178 178
ทล.บ.เซรามิก 3 3 23 23 26 26 20 20 4 4 76 76
ศิลปกรรม 21 21 63 63 122 122 101 101 16 16 323 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 21 21 63 63 122 122 101 101 16 16 323 323
สถาปัตยกรรม 13 13 96 96 188 188 167 167 35 35 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 4 4 3 3 8 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 3 3 24 24 64 64 70 70 19 19 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 9 9 68 68 121 121 97 97 16 16 311 311
รวมทั้งหมด 71 71 358 358 541 541 486 1 487 131 7 138 1 1 1,588 8 1,596