ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 32 12 44 40 124 164 45 366 411 27 403 430 10 165 175 1 1 154 1,071 1,225
บริหารธุรกิจ 32 8 40 39 78 117 36 219 255 21 224 245 7 92 99 1 1 135 622 757
ปวส.การจัดการ 12 12 17 17 19 19 8 8 3 3 59 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 13 13 8 8 7 7 3 3 35 35
ปวส.การตลาด 16 16 9 9 9 9 6 6 1 1 41 41
บธ.บ.การจัดการ 2 2 34 34 97 97 80 80 24 24 237 237
บธ.บ.การตลาด 2 2 14 14 38 38 26 26 22 22 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 27 27 50 50 43 43 22 22 143 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 3 3 3 34 34 75 75 24 24 1 1 140 140
บัญชี 3 3 1 31 32 9 112 121 6 129 135 3 50 53 19 325 344
ปวส.การบัญชี 1 1 9 9 6 6 3 3 19 19
บช.บ.การบัญชี 3 3 31 31 112 112 129 129 50 50 325 325
ศิลปศาสตร์ 1 1 15 15 35 35 50 50 23 23 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 7 22 22 39 39 9 9 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 13 13 11 11 14 14 47 47
รวมทั้งหมด 32 12 44 40 124 164 45 366 411 27 403 430 10 165 175 1 1 154 1,071 1,225