ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 11 14 8 101 109 7 123 1 131 12 102 2 116 3 44 13 60 6 6 33 381 22 436
พืชศาสตร์ 2 2 2 33 35 2 23 1 26 18 18 8 4 12 3 3 4 84 8 96
ปวส.พืชศาสตร์ 2 2 2 2 4 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10 10 12 12 5 5 1 1 28 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 23 23 11 11 13 13 7 7 56 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 4 4 3 3 8 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 1 1 2 3 5 8 2 24 26 11 34 45 3 20 23 20 84 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 3 3 2 2 11 11 3 3 20 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 5 5 24 24 34 34 20 20 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 1 5 6 2 40 42 2 47 49 30 30 7 7 5 129 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 2 2 2 2 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 26 26 31 31 26 26 6 6 90 90
วท.บ.ประมง 4 4 14 14 16 16 4 4 1 1 39 39
อุตสาหกรรมเกษตร 1 3 4 1 23 24 1 29 30 1 20 2 23 9 9 18 3 3 4 84 14 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 22 22 19 19 9 9 64 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 9 9 7 7 1 1 20 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 9 9 3 3 14 14
รวมทั้งหมด 3 11 14 8 101 109 7 123 1 131 12 102 2 116 3 44 13 60 6 6 33 381 22 436