ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 78 78 358 358 257 257 98 98 10 10 243 243 1,044 1,044
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 150 150 157 157 65 65 8 8 124 124 532 532
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 9 26 26 18 18 7 7 22 22 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 17 91 91 95 95 37 37 5 5 62 62 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 29 29 23 23 11 11 3 3 40 40 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 4 4 1 1 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 17 17 9 9 27 27
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 32 32 124 124 51 51 10 10 1 1 62 62 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 32 124 124 51 51 10 10 1 1 62 62 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 84 84 49 49 23 23 1 1 57 57 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 2 11 11 19 19 9 9 1 1 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 16 73 73 30 30 14 14 57 57 190 190
รวมทั้งหมด 78 78 358 358 257 257 98 98 10 10 243 243 1,044 1,044