ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 6 11 15 24 39 6 89 95 4 68 72 1 18 19 22 65 87 53 270 323
บริหารธุรกิจ 5 5 10 15 21 36 6 83 89 4 62 66 1 14 15 22 54 76 53 239 292
ปวส.การจัดการ 2 2 12 12 5 5 2 2 12 12 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 3 3 1 1 2 2 1 1 10 10 20 20
บธ.บ.การจัดการ 2 2 13 13 20 20 8 8 2 2 45 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 3 3 3 21 21 12 12 1 1 32 32 72 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 4 42 42 42 42 11 11 22 22 121 121
ศิลปศาสตร์ 1 1 3 3 6 6 6 6 4 4 11 11 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 3 3 6 6 6 6 4 4 11 11 31 31
รวมทั้งหมด 5 6 11 15 24 39 6 89 95 4 68 72 1 18 19 22 65 87 53 270 323