ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 11 13 13 26 12 57 69 2 52 54 1 10 11 25 106 131 64 238 302
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 13 57 57 52 52 10 10 106 106 238 238
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 19 19 17 17 4 4 34 34 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 16 16 20 20 6 6 35 35 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 22 22 15 15 37 37 76 76
วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 13 13 12 12 2 2 1 1 25 25 64 64
ปวส.ช่างยนต์ 11 11 13 13 12 12 2 2 1 1 25 25 64 64
รวมทั้งหมด 11 11 13 13 26 12 57 69 2 52 54 1 10 11 25 106 131 64 238 302