ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 212 212 978 978 1,022 1,022 709 9 718 224 19 243 1,153 4 1,157 4,298 32 4,330
บริหารธุรกิจ 173 173 660 660 649 649 444 9 453 130 19 149 804 4 808 2,860 32 2,892
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 30 30 65 65 43 43 24 24 8 8 37 37 207 207
บธ.บ.การจัดการ 26 26 97 97 68 68 54 54 10 10 13 13 268 268
บธ.บ.การตลาด 15 15 105 105 136 136 93 93 27 27 376 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 9 9 68 68 70 70 44 44 16 16 1 1 208 208
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 42 42 178 178 121 121 33 33 9 9 383 383
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 28 93 93 159 159 158 158 52 52 567 567 1,057 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 23 23 54 54 52 52 38 38 8 8 186 186 361 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 4 4 32 32
บัญชี 32 32 247 247 234 234 135 135 36 36 189 189 873 873
บช.บ.การบัญชี 32 32 247 247 234 234 135 135 36 36 189 189 873 873
ศิลปศาสตร์ 7 7 71 71 139 139 130 130 58 58 160 160 565 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 31 31 59 59 56 56 34 34 182 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 30 30 55 55 49 49 18 18 57 57 214 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 10 10 25 25 25 25 6 6 103 103 169 169
รวมทั้งหมด 212 212 978 978 1,022 1,022 709 9 718 224 19 243 1,153 4 1,157 4,298 32 4,330