ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 15 205 220 72 1,002 1,074 66 936 1,002 29 409 12 450 6 98 17 121 92 826 8 926 280 3,476 37 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 7 49 56 18 217 235 9 181 190 3 79 8 90 16 4 20 16 148 164 53 690 12 755
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 9 9 3 3 16 16 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 8 8 34 34 32 32 11 11 4 4 33 33 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 51 51 19 19 9 9 1 1 54 54 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 129 129 127 127 59 59 11 11 61 61 416 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 3 3 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 4 4 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 58 64 25 357 382 28 327 355 11 145 4 160 2 47 13 62 55 333 8 396 127 1,267 25 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 17 17 7 7 1 1 34 34 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 19 19 11 11 4 4 1 1 21 21 59 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 4 4 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 29 135 135 118 118 21 21 1 1 61 61 365 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 81 81 102 102 89 89 33 33 180 180 493 493
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 48 48 26 26 6 6 1 1 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 6 6 5 5 5 5 11 11 6 6 51 51 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 13 13 19 19 11 11 6 6 41 41 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 69 69 53 53 7 7 138 138
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 8 8 25 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 39 172 172 161 161 80 80 21 21 134 134 607 607
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 14 28 28 28 28 17 17 1 1 36 36 124 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 30 30 57 57 25 25 1 1 31 31 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 18 18 114 114 76 76 38 38 19 19 67 67 332 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 59 61 29 256 285 29 267 296 15 105 120 4 14 18 21 211 232 100 912 1,012
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 9 9 5 5 6 6 21 21 42 42
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 3 3 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 11 11 21 21 9 9 4 4 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 19 19 114 114 81 81 16 16 1 1 56 56 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 40 127 127 139 139 61 61 8 8 122 122 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 47 47 28 28 5 5 33 33 128 128
รวมทั้งหมด 15 205 220 72 1,002 1,074 66 936 1,002 29 409 12 450 6 98 17 121 92 826 8 926 280 3,476 37 3,793