ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 15 205 220 72 1,002 1,074 66 936 1,002 29 409 12 450 6 98 17 121 92 826 8 926 280 3,476 37 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 21 127 127 176 176 71 71 12 12 105 105 512 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 30 30 57 57 25 25 1 1 31 31 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 69 69 53 53 7 7 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 13 13 19 19 11 11 6 6 41 41 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 47 47 28 28 5 5 33 33 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 7 49 56 18 217 235 9 181 190 3 79 8 90 16 4 20 16 148 164 53 690 12 755
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 9 9 3 3 16 16 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 8 8 34 34 32 32 11 11 4 4 33 33 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 129 129 127 127 59 59 11 11 61 61 416 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 3 3 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 51 51 19 19 9 9 1 1 54 54 146 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 4 4 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 44 50 25 275 300 28 255 283 11 127 4 142 2 41 13 56 55 292 8 355 127 1,034 25 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 17 17 7 7 1 1 34 34 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 19 19 11 11 4 4 1 1 21 21 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 81 81 102 102 89 89 33 33 180 180 493 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 29 135 135 118 118 21 21 1 1 61 61 365 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 4 4 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 48 48 26 26 6 6 1 1 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 6 6 5 5 5 5 11 11 6 6 51 51 84 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 8 8 25 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 32 32 142 142 104 104 55 55 20 20 103 103 456 456
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 14 28 28 28 28 17 17 1 1 36 36 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 18 18 114 114 76 76 38 38 19 19 67 67 332 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 59 61 29 241 270 29 220 249 15 77 92 4 9 13 21 178 199 100 784 884
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 3 3 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 11 11 21 21 9 9 4 4 46 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 9 9 5 5 6 6 21 21 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 40 127 127 139 139 61 61 8 8 122 122 497 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 19 19 114 114 81 81 16 16 1 1 56 56 287 287
รวมทั้งหมด 15 205 220 72 1,002 1,074 66 936 1,002 29 409 12 450 6 98 17 121 92 826 8 926 280 3,476 37 3,793