ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 10 5 15 57 17 74 106 14 120 58 9 67 19 2 21 164 47 82 4 297 414 47 129 4 594
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 10 10 57 57 106 106 58 58 19 19 164 164 414 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 8 8 33 33 57 57 32 32 11 11 75 75 216 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 9 24 24 14 14 8 8 21 21 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 15 15 25 25 12 12 33 33 87 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 5 5 17 17 14 14 9 9 2 2 47 82 4 133 47 129 4 180
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 47 47 47 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 1 14 14 13 13 8 8 2 2 38 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 4 3 3 1 1 1 1 10 10 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 26 26 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 46 46 46 46
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 10 5 15 57 17 74 106 14 120 58 9 67 19 2 21 164 47 82 4 297 414 47 129 4 594