ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 78 78 358 358 257 257 98 98 10 10 243 243 1,044 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 4 21 21 10 10 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 4 4 1 1 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 17 17 9 9 27 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 146 146 136 136 55 55 8 8 124 124 497 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 17 91 91 95 95 37 37 5 5 62 62 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 9 26 26 18 18 7 7 22 22 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 29 29 23 23 11 11 3 3 40 40 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 32 32 124 124 51 51 10 10 1 1 62 62 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 32 124 124 51 51 10 10 1 1 62 62 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 84 84 49 49 23 23 1 1 57 57 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 16 73 73 30 30 14 14 57 57 190 190
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 2 11 11 19 19 9 9 1 1 42 42
รวมทั้งหมด 78 78 358 358 257 257 98 98 10 10 243 243 1,044 1,044