ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 88 116 204 156 565 721 78 457 535 38 193 231 14 53 67 280 482 762 654 1,866 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 20 21 41 43 111 154 28 111 139 3 56 59 2 13 15 76 88 164 172 400 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 11 11 17 17 16 16 39 39 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 9 9 26 26 12 12 3 3 2 2 37 37 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 19 19 105 105 66 66 10 10 8 8 56 56 264 264
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 6 6 45 45 46 46 5 5 32 32 136 136
วิศวกรรมไฟฟ้า 19 38 57 48 213 261 23 197 220 24 81 105 12 26 38 76 236 312 202 791 993
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 19 19 20 20 8 8 34 34 102 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 8 8 15 15 2 2 1 1 14 14 40 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 5 18 18 2 2 3 3 4 4 28 28 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 24 24 74 74 35 35 5 5 1 1 68 68 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 74 74 97 97 29 29 16 16 92 92 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 16 11 11 2 2 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 4 21 21 11 11 4 4 1 1 38 38 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 28 28 43 43 41 41 8 8 38 38 162 162
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 31 38 69 34 144 178 10 69 79 8 19 27 1 1 61 76 137 144 347 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 31 31 34 34 10 10 8 8 61 61 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 38 38 144 144 69 69 19 19 1 1 76 76 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 19 37 31 97 128 17 80 97 3 37 40 13 13 67 82 149 136 328 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 9 9 13 13 12 12 1 1 33 33 68 68
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 18 18 5 5 2 2 34 34 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 90 90 59 59 14 14 3 3 68 68 252 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 21 21 23 23 10 10 14 14 76 76
รวมทั้งหมด 88 116 204 156 565 721 78 457 535 38 193 231 14 53 67 280 482 762 654 1,866 2,520