ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 88 116 204 156 565 721 78 457 535 38 193 231 14 53 67 280 482 762 654 1,866 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 7 41 41 109 109 110 110 23 23 84 84 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 28 28 43 43 41 41 8 8 38 38 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 21 21 23 23 10 10 14 14 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 6 6 45 45 46 46 5 5 32 32 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 20 19 39 43 105 148 28 66 94 3 10 13 2 8 10 76 56 132 172 264 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 11 11 17 17 16 16 39 39 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 9 9 26 26 12 12 3 3 2 2 37 37 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 19 19 105 105 66 66 10 10 8 8 56 56 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 19 34 53 48 185 233 23 154 177 24 40 64 12 18 30 76 198 274 202 629 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 8 8 15 15 2 2 1 1 14 14 40 40
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 19 19 20 20 8 8 34 34 102 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 5 18 18 2 2 3 3 4 4 28 28 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 74 74 97 97 29 29 16 16 92 92 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 24 24 74 74 35 35 5 5 1 1 68 68 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 16 11 11 2 2 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 4 21 21 11 11 4 4 1 1 38 38 79 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 31 38 69 34 144 178 10 69 79 8 19 27 1 1 61 76 137 144 347 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 31 31 34 34 10 10 8 8 61 61 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 38 38 144 144 69 69 19 19 1 1 76 76 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 36 31 90 121 17 59 76 3 14 17 3 3 67 68 135 136 252 388
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 18 18 5 5 2 2 34 34 68 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 9 9 13 13 12 12 1 1 33 33 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 90 90 59 59 14 14 3 3 68 68 252 252
รวมทั้งหมด 88 116 204 156 565 721 78 457 535 38 193 231 14 53 67 280 482 762 654 1,866 2,520