ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 16 18 34 20 105 125 17 110 127 4 74 1 79 3 26 29 79 175 254 139 508 1 648
พืชศาสตร์ 4 2 6 8 23 31 3 20 23 1 13 14 2 3 5 20 20 38 61 99
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 8 8 3 3 1 1 2 2 20 20 38 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 23 23 20 20 13 13 3 3 61 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 17 17 22 22 20 20 8 8 2 124 126 2 194 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 17 17 22 22 20 20 8 8 124 124 194 194
วิทยาศาสตร์ 2 2 5 5 8 8 9 9 6 6 13 13 43 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 5 5 8 8 9 9 6 6 13 13 43 43
สัตวศาสตร์และประมง 10 5 15 9 25 34 5 27 32 1 16 17 5 5 33 33 58 78 136
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 3 3 5 5 1 1 19 19 36 36
ปวส.ประมง 2 2 6 6 14 14 22 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 18 18 23 23 14 14 5 5 65 65
วท.บ.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
อุตสาหกรรมเกษตร 2 6 8 3 35 38 9 33 42 2 16 1 19 1 4 5 24 38 62 41 132 1 174
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 2 2 6 6 2 2 1 1 24 24 37 37
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 17 17 11 11 4 4 3 3 18 18 57 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 2 2 18 18 22 22 12 12 1 1 20 20 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 16 18 34 20 105 125 17 110 127 4 74 1 79 3 26 29 79 175 254 139 508 1 648