ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 213 213 979 979 1,018 1,018 709 9 718 223 19 242 1,153 4 1,157 4,295 32 4,327
บริหารธุรกิจ 174 174 662 662 645 645 444 9 453 129 19 148 804 4 808 2,858 32 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 30 30 65 65 43 43 24 24 8 8 37 37 207 207
บธ.บ.การจัดการ 26 26 97 97 68 68 54 54 10 10 13 13 268 268
บธ.บ.การตลาด 16 16 107 107 134 134 93 93 26 26 376 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 9 9 68 68 69 69 44 44 16 16 1 1 207 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 42 42 178 178 120 120 33 33 9 9 382 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 28 93 93 159 159 158 158 52 52 567 567 1,057 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 23 23 54 54 52 52 38 38 8 8 186 186 361 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 4 4 32 32
บัญชี 32 32 247 247 234 234 135 135 36 36 189 189 873 873
บช.บ.การบัญชี 32 32 247 247 234 234 135 135 36 36 189 189 873 873
ศิลปศาสตร์ 7 7 70 70 139 139 130 130 58 58 160 160 564 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 31 31 59 59 56 56 34 34 182 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 29 29 55 55 49 49 18 18 57 57 213 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 10 10 25 25 25 25 6 6 103 103 169 169
รวมทั้งหมด 213 213 979 979 1,018 1,018 709 9 718 223 19 242 1,153 4 1,157 4,295 32 4,327