ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 15 205 220 72 1,000 1,072 66 940 1,006 29 406 12 447 6 98 17 121 92 826 8 926 280 3,475 37 3,792
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 22 22 126 126 176 176 71 71 12 12 105 105 512 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 30 30 57 57 25 25 1 1 31 31 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 10 10 68 68 53 53 7 7 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 13 13 19 19 11 11 6 6 41 41 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 47 47 28 28 5 5 33 33 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 7 49 56 18 215 233 9 185 194 3 77 8 88 16 4 20 16 148 164 53 690 12 755
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 9 9 3 3 16 16 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 8 8 34 34 34 34 9 9 4 4 33 33 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 127 127 129 129 59 59 11 11 61 61 416 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 3 3 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 51 51 19 19 9 9 1 1 54 54 146 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 4 4 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 44 50 25 276 301 28 255 283 11 126 4 141 2 41 13 56 55 292 8 355 127 1,034 25 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 17 17 7 7 1 1 34 34 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 19 19 11 11 4 4 1 1 21 21 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 81 81 102 102 89 89 33 33 180 180 493 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 29 136 136 118 118 20 20 1 1 61 61 365 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 4 4 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 48 48 26 26 6 6 1 1 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 6 6 5 5 5 5 11 11 6 6 51 51 84 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 8 8 25 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 32 32 141 141 104 104 55 55 20 20 103 103 455 455
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 14 28 28 28 28 17 17 1 1 36 36 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 18 18 113 113 76 76 38 38 19 19 67 67 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 58 60 29 242 271 29 220 249 15 77 92 4 9 13 21 178 199 100 784 884
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 3 3 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 11 11 21 21 9 9 4 4 46 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 9 9 5 5 6 6 21 21 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 39 128 128 139 139 61 61 8 8 122 122 497 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 19 19 114 114 81 81 16 16 1 1 56 56 287 287
รวมทั้งหมด 15 205 220 72 1,000 1,072 66 940 1,006 29 406 12 447 6 98 17 121 92 826 8 926 280 3,475 37 3,792