ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 9 12 4 74 78 6 81 87 7 62 3 72 4 32 16 52 16 98 7 121 40 356 26 422
พืชศาสตร์ 2 2 13 13 16 16 8 2 10 7 4 11 2 5 7 2 46 11 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 8 8 3 3 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 8 8 8 8 5 5 7 7 30 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 4 4 5 5 11 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 1 4 1 11 12 5 26 31 6 30 36 4 15 19 14 55 69 33 138 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 1 1 5 5 6 6 4 4 14 14 33 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 11 11 26 26 30 30 15 15 55 55 138 138
สัตวศาสตร์และประมง 2 2 1 27 28 16 16 7 7 2 2 1 54 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 10 10 5 5 2 2 34 34
วท.บ.ประมง 2 2 10 10 6 6 2 2 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 2 23 25 1 23 24 1 17 1 19 8 12 20 43 2 45 4 118 15 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 1 1 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3 13 13 15 15 17 17 8 8 43 43 99 99
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 10 10 8 8 19 19
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 12 12 2 2 15 15
รวมทั้งหมด 3 9 12 4 74 78 6 81 87 7 62 3 72 4 32 16 52 16 98 7 121 40 356 26 422