ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 5 13 29 12 41 18 29 47 5 19 24 1 9 10 4 130 134 65 204 269
วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 8 8 6 4 10 1 2 3 1 4 5 4 18 22 22 28 50
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 8 8 6 6 1 1 1 1 4 4 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 2 2 4 4 18 18 28 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 3 4 12 5 17 8 22 30 3 15 18 3 3 79 79 24 127 151
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 12 12 8 8 3 3 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 5 5 22 22 15 15 3 3 79 79 127 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 5 2 7 9 7 16 4 3 7 1 2 3 2 2 33 33 19 49 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 5 9 9 4 4 1 1 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 5 5 3 3 2 2 2 2 33 33 46 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 8 5 13 29 12 41 18 29 47 5 19 24 1 9 10 4 130 134 65 204 269