ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 12 58 58 122 122 95 95 42 42 181 181 510 510
บริหารธุรกิจ 8 8 36 36 67 67 52 52 17 17 109 109 289 289
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 5 5 20 20 17 17 6 6 81 81 129 129
บธ.บ.การจัดการ 11 11 19 19 16 16 3 3 49 49
บธ.บ.การตลาด 3 3 15 15 23 23 18 18 7 7 66 66
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 28 28 45 45
บัญชี 4 4 22 22 55 55 43 43 25 25 72 72 221 221
บช.บ.การบัญชี 4 4 22 22 55 55 43 43 25 25 72 72 221 221
รวมทั้งหมด 12 12 58 58 122 122 95 95 42 42 181 181 510 510