ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 16 16 31 31 10 10 2 2 12 12 77 77
การออกแบบ 6 6 16 16 31 31 10 10 2 2 12 12 77 77
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 6 6 16 16 31 31 10 10 2 2 12 12 77 77
รวมทั้งหมด 6 6 16 16 31 31 10 10 2 2 12 12 77 77