ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 24 25 1 79 80 76 76 3 36 1 40 1 17 1 19 4 91 95 10 323 2 335
พืชศาสตร์ 8 8 33 33 27 27 1 17 18 11 11 1 96 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 33 33 27 27 17 17 11 11 96 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 5 11 11 13 13 2 2 4 45 49 4 76 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 5 11 11 13 13 2 2 45 45 76 76
วิทยาศาสตร์ 5 5 15 15 15 15 9 9 3 3 33 33 80 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 5 15 15 15 15 9 9 3 3 33 33 80 80
สัตวศาสตร์และประมง 1 5 6 1 16 17 10 10 1 5 6 2 2 3 38 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 15 15 9 9 5 5 2 2 34 34
วท.บ.ประมง 2 2 1 1 1 1 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 4 4 11 11 1 3 1 5 1 1 1 3 13 13 2 33 2 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 4 4 11 11 3 3 1 1 13 13 33 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 1 24 25 1 79 80 76 76 3 36 1 40 1 17 1 19 4 91 95 10 323 2 335