ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 8 17 5 22 15 15 30 3 2 5 1 1 2 15 65 80 59 88 147
วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 13 2 15 10 8 18 1 1 2 1 1 2 6 30 36 38 42 80
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 13 13 10 10 1 1 1 1 6 6 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 5 5 1 1 8 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 3 1 1 30 30 34 34
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 4 3 7 5 7 12 2 1 3 9 35 44 21 46 67
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 4 4 5 5 2 2 9 9 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 1 1 35 35 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 8 8 17 5 22 15 15 30 3 2 5 1 1 2 15 65 80 59 88 147