ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 58 58 287 287 471 471 351 1 352 84 7 91 329 2 331 1,580 10 1,590
การออกแบบ 24 24 89 89 118 118 107 1 108 37 7 44 113 2 115 488 10 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 13 13 38 38 39 39 45 45 13 13 39 39 187 187
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 10 10 42 42 45 45 22 22 9 9 40 40 168 168
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 1 1 9 9 34 34 40 40 15 15 34 34 133 133
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 7 7 2 2 10 10
เทคโนโลยีศิลป์ 11 11 75 75 75 75 40 40 7 7 40 40 248 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 8 8 49 49 55 55 28 28 5 5 25 25 170 170
ทล.บ.เซรามิก 3 3 26 26 20 20 12 12 2 2 15 15 78 78
ศิลปกรรม 13 13 50 50 101 101 69 69 14 14 71 71 318 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 13 13 50 50 101 101 69 69 14 14 71 71 318 318
สถาปัตยกรรม 10 10 73 73 177 177 135 135 26 26 105 105 526 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 3 3 2 2 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 4 4 25 25 60 60 54 54 15 15 35 35 193 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 5 5 45 45 115 115 81 81 11 11 70 70 327 327
รวมทั้งหมด 58 58 287 287 471 471 351 1 352 84 7 91 329 2 331 1,580 10 1,590