ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 68 68 351 351 256 256 98 98 10 10 229 229 1,012 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 4 21 21 10 10 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 17 17 9 9 27 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 4 4 1 1 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 144 144 135 135 55 55 8 8 118 118 484 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 89 89 94 94 37 37 5 5 59 59 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 8 26 26 18 18 7 7 18 18 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 29 29 23 23 11 11 3 3 41 41 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 28 28 123 123 51 51 10 10 1 1 59 59 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 28 123 123 51 51 10 10 1 1 59 59 272 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 16 80 80 49 49 23 23 1 1 52 52 221 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 2 11 11 19 19 9 9 1 1 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 69 69 30 30 14 14 52 52 179 179
รวมทั้งหมด 68 68 351 351 256 256 98 98 10 10 229 229 1,012 1,012