ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 48 48 224 224 1 215 216 170 170 85 85 228 228 1 970 971
บริหารธุรกิจ 25 25 116 116 1 98 99 46 46 18 18 88 88 1 391 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 26 26 15 15 8 8 7 7 56 56
บธ.บ.การตลาด 7 7 25 25 17 17 6 6 4 4 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 9 27 27 28 28 11 11 3 3 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 9 38 38 38 38 21 21 4 4 88 88 198 198
บัญชี 7 7 61 61 87 87 87 87 45 45 109 109 396 396
บช.บ.การบัญชี 7 7 61 61 87 87 87 87 45 45 109 109 396 396
ศิลปศาสตร์ 16 16 47 47 30 30 37 37 22 22 31 31 183 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 14 14 8 8 17 17 5 5 46 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 30 30 18 18 17 17 17 17 24 24 117 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 3 3 3 3 4 4 3 3 7 7 20 20
รวมทั้งหมด 48 48 224 224 1 215 216 170 170 85 85 228 228 1 970 971