ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21 21 127 127 140 140 86 86 32 32 136 136 542 542
บริหารธุรกิจ 13 13 71 71 70 70 32 32 11 11 65 65 262 262
บธ.บ.การจัดการ 5 5 30 30 27 27 12 12 6 6 2 2 82 82
บธ.บ.การตลาด 11 11 9 9 8 8 2 2 30 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 8 8 16 16 5 5 30 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 7 22 22 18 18 7 7 3 3 63 63 120 120
บัญชี 7 7 47 47 62 62 40 40 17 17 58 58 231 231
บช.บ.การบัญชี 7 7 47 47 62 62 40 40 17 17 58 58 231 231
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 8 8 14 14 4 4 13 13 49 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 9 9 8 8 14 14 4 4 13 13 49 49
รวมทั้งหมด 21 21 127 127 140 140 86 86 32 32 136 136 542 542