ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4 4 12 4 16 12 15 27 1 2 3 1 1 2 14 77 91 44 99 143
วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 9 1 10 10 8 18 1 1 2 1 1 2 6 43 49 31 54 85
ปวส.ช่างยนต์ 4 4 9 9 10 10 1 1 1 1 6 6 31 31
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 5 5 1 1 7 7
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 3 1 1 43 43 47 47
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 2 7 9 1 1 8 34 42 13 45 58
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 2 2 8 8 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 1 1 34 34 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 4 4 12 4 16 12 15 27 1 2 3 1 1 2 14 77 91 44 99 143