ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 3 5 13 21 34 6 87 93 4 67 71 1 17 18 19 55 74 45 250 295
บริหารธุรกิจ 2 2 4 13 18 31 6 81 87 4 62 66 1 13 14 19 48 67 45 224 269
ปวส.การจัดการ 1 1 11 11 5 5 2 2 11 11 30 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 8 8 15 15
บธ.บ.การจัดการ 11 11 19 19 8 8 2 2 40 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 2 3 3 21 21 12 12 1 1 28 28 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 4 41 41 42 42 10 10 20 20 117 117
ศิลปศาสตร์ 1 1 3 3 6 6 5 5 4 4 7 7 26 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 3 3 6 6 5 5 4 4 7 7 26 26
รวมทั้งหมด 2 3 5 13 21 34 6 87 93 4 67 71 1 17 18 19 55 74 45 250 295