ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 9 19 14 97 111 15 102 117 4 74 1 79 3 26 29 74 150 224 120 458 1 579
พืชศาสตร์ 2 2 4 5 20 25 3 19 22 1 13 14 2 3 5 17 17 30 57 87
ปวส.พืชศาสตร์ 2 2 5 5 3 3 1 1 2 2 17 17 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 20 20 19 19 13 13 3 3 57 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 14 14 20 20 20 20 8 8 2 111 113 2 173 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 14 14 20 20 20 20 8 8 111 111 173 173
วิทยาศาสตร์ 1 1 4 4 8 8 9 9 6 6 11 11 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 4 4 8 8 9 9 6 6 11 11 39 39
สัตวศาสตร์และประมง 8 3 11 7 24 31 5 26 31 1 16 17 5 5 32 32 53 74 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 3 3 5 5 1 1 18 18 34 34
ปวส.ประมง 1 1 4 4 14 14 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 17 17 23 23 14 14 5 5 62 62
วท.บ.ประมง 7 7 3 3 2 2 12 12
อุตสาหกรรมเกษตร 3 3 2 35 37 7 29 36 2 16 1 19 1 4 5 23 28 51 35 115 1 151
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 1 5 5 2 2 1 1 23 23 32 32
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3 17 17 10 10 4 4 3 3 12 12 49 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 18 18 19 19 12 12 1 1 16 16 66 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 10 9 19 14 97 111 15 102 117 4 74 1 79 3 26 29 74 150 224 120 458 1 579