ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 151 162 67 968 1,035 63 926 989 28 402 8 438 6 96 16 118 83 762 9 854 258 3,305 33 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 10 117 117 175 175 70 70 12 12 96 96 480 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 2 2 25 25 56 56 25 25 1 1 29 29 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 5 65 65 53 53 7 7 130 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 12 12 19 19 11 11 6 6 35 35 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 47 47 27 27 5 5 32 32 126 126
วิศวกรรมเครื่องกล 6 42 48 17 210 227 9 179 188 2 78 7 87 16 4 20 15 135 150 49 660 11 720
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 17 17 9 9 2 2 15 15 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 7 7 33 33 32 32 10 10 4 4 27 27 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 24 24 124 124 125 125 59 59 11 11 59 59 402 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 3 3 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 11 50 50 19 19 9 9 1 1 49 49 139 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 4 4 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 31 35 24 262 286 27 251 278 11 124 1 136 2 39 12 53 51 274 9 334 119 981 22 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 16 16 7 7 1 1 33 33 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 1 1 18 18 11 11 4 4 1 1 18 18 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 78 78 99 99 86 86 31 31 170 170 468 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21 21 127 127 117 117 21 21 1 1 54 54 341 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 4 4 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 46 46 26 26 6 6 1 1 80 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 5 5 5 5 5 5 11 11 6 6 50 50 82 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 12 12 9 9 22 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 21 142 142 104 104 54 54 20 20 99 99 440 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7 7 28 28 28 28 16 16 1 1 34 34 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 14 14 114 114 76 76 38 38 19 19 65 65 326 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 47 48 26 237 263 27 217 244 15 76 91 4 9 13 17 158 175 90 744 834
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 2 2 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 9 9 20 20 9 9 4 4 42 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 8 8 5 5 6 6 17 17 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 125 125 136 136 60 60 8 8 110 110 472 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 14 14 112 112 81 81 16 16 1 1 48 48 272 272
รวมทั้งหมด 11 151 162 67 968 1,035 63 926 989 28 402 8 438 6 96 16 118 83 762 9 854 258 3,305 33 3,596