ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 9 5 14 57 16 73 106 14 120 58 9 67 19 2 21 161 45 77 283 410 45 123 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 9 9 57 57 106 106 58 58 19 19 161 161 410 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 7 7 33 33 57 57 32 32 11 11 75 75 215 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 9 24 24 14 14 8 8 21 21 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 15 15 25 25 12 12 32 32 86 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 5 5 16 16 14 14 9 9 2 2 45 77 122 45 123 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 45 45 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 1 13 13 13 13 8 8 2 2 37 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 4 3 3 1 1 1 1 8 8 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 9 5 14 57 16 73 106 14 120 58 9 67 19 2 21 161 45 77 283 410 45 123 578