ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2 4 6 3 68 71 6 79 85 7 62 2 71 4 31 15 50 15 96 7 118 37 340 24 401
พืชศาสตร์ 10 10 15 15 8 1 9 7 4 11 2 5 7 2 40 10 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 7 7 3 3 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 8 8 5 5 7 7 26 26
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 4 4 5 5 10 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 1 11 12 5 25 30 6 30 36 4 15 19 13 53 66 31 134 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 5 5 6 6 4 4 13 13 31 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 11 11 25 25 30 30 15 15 53 53 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 2 2 1 27 28 16 16 7 7 2 2 1 54 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 10 10 5 5 2 2 34 34
วท.บ.ประมง 2 2 10 10 6 6 2 2 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 1 20 21 1 23 24 1 17 1 19 7 11 18 43 2 45 3 112 14 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 11 11 15 15 17 17 7 7 43 43 94 94
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 9 9 8 8 18 18
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 11 11 2 2 14 14
รวมทั้งหมด 2 4 6 3 68 71 6 79 85 7 62 2 71 4 31 15 50 15 96 7 118 37 340 24 401