ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 529 529 529 529
บริหารธุรกิจ 273 273 273 273
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 41 41 41 41
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 180 180 180 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บธ.บ.การจัดการ 25 25 25 25
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บัญชี 256 256 256 256
บช.บ.การบัญชี 256 256 256 256
รวมทั้งหมด 529 529 529 529