ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 74 718 792 74 718 792
บริหารธุรกิจ 74 317 391 74 317 391
ปวส.การจัดการ 29 29 29 29
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 29 29 29
ปวส.การตลาด 16 16 16 16
บธ.บ.การจัดการ 28 28 28 28
บธ.บ.การตลาด 14 14 14 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 234 234 234 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 30 30 30 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บัญชี 339 339 339 339
บช.บ.การบัญชี 339 339 339 339
ศิลปศาสตร์ 62 62 62 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 31 31 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 15 15
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 16 16
รวมทั้งหมด 74 718 792 74 718 792