ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 37 350 26 413 37 350 26 413
พืชศาสตร์ 11 21 13 45 11 21 13 45
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 14 14 14 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 7 7 7
วท.ม.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
เรียนรวม 19 179 198 19 179 198
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 19 19 19 19
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 179 179 179 179
สัตวศาสตร์และประมง 7 28 35 7 28 35
ปวส.ประมง 1 1 1 1
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
วท.บ.ประมง 19 19 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 9 9 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 122 13 135 122 13 135
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 119 119 119 119
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 37 350 26 413 37 350 26 413